પ્રદર્શન

2016.12 શાંઘાઈ મોર્ટાર પ્રદર્શન

શાંઘાઈ કોંક્રિટ પ્રદર્શન

સિટી એક્સ્પો

જાપાન પ્રદર્શન

2018.11 શાંઘાઈ મોર્ટાર પ્રદર્શન

કતાર પ્રોજેક્ટ

મનીલામાં પ્રદર્શન

મોસ્કોમાં પ્રદર્શન

થાઇલેન્ડમાં પ્રદર્શન